Széchenyi 2020

Bejelentővédelmi eljárásrend és adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉRŐL

Kivonat a visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendjéből

1. Társaság adatai

Név HUMÁN HOLDING KFT.
Székhely 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48. 1. em.
Cégjegyzékszám 09-09-012794
Adószám 13780795-2-09
E-mail cím bejelentovedelem@hsagroup.hu

2. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelvének rendelkezései folytán hazai jogunkban implementálásra került és 2023.07.24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény. E törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy a Társaság működésének átláthatóságát, szervezetünk elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.

Jelen Tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Társaságunknál működő visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételére jogosult:

 • a Társaság valamennyi munkavállalója, 
 • korábbi munkavállalója,
 • a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek – ideértve a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket, 
 • azon személyek, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak, 
 • a Társasággal munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött – ideértve az álláspályázók felvételi eljárását,
 • a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég, 
 • a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

akinek a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására.

3. Visszaélés-bejelentési rendszer eljárási rendje

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket és a belső visszaélés-bejelentési csatornákra vonatkozó, a bejelentések hatékony kivizsgálását szolgáló garanciális eljárási szabályokat a 2024. január 1. napjától hatályos ’Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje’ c. szabályzatában rögzíti.

A Társaság esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Társaság által kijelölt bejelentővédelmi felelős/megbízott bejelentővédelmi ügyvéd (a továbbiakban: a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője).

A bejelentővédelmi felelős/bejelentővédelmi ügyvéd közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a Társaság bejelentővédelmi felelőse/bejelentővédelmi ügyvédje látja el. 

A Társaság bejelentővédelmi felelősének neve és elérhetősége:

Név: Dr. Miklós Péter
E-mail: bejelentovedelem@hsagroup.hu
Telefonszám: ?

4. Bejelentések megtételének módja

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető jelen Tájékoztató 2. pontjában feltüntetett elérhetőségein.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak rögzítésre alkalmas rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

5. Adatkezelés a bejelentések kapcsán

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvédnek, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Debrecen, 2024. január 1.
HUMÁN HOLDING KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vevő személyek személyes adatainak kezeléséről

1. Adatkezelő adatai:

Név HUMÁN HOLDING KFT.
Székhely 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48. 1. em.
Cégjegyzékszám 09-09-012794
Adószám 13780795-2-09
E-mail cím bejelentovedelem@hsagroup.hu

2. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja Az adatok kezelésének célja az Adatkezelőre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentések fogadása, kezelése és intézkedések megtétele. 
Kezelt adatok köre A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szolgáltat az Adatkezelő részére.
Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 26. §). 
Az adatkezelés időtartama A bejelentés elintézéséig, illetve a bejelentés nyomán szükségessé váló intézkedések megtételéig, egyéb esetekben jogi igények elévüléséig, azonban legfeljebb a bejelentés megtételétől számított 5 évig.

3. Adatfeldolgozó igénybevétele

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetése kapcsán adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja a személyes adatokat:

 • A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével megbízott szolgáltatója

Név: Dr. Miklós Péter

Elérhetőség: bejelentovedelem@hsagroup.hu

Telefonszám: ?

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kizárólag ezzel kapcsolatos feladatai ellátásának teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

6. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Másolat készítéséhez való jog Ön másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.
Módosításához 

való jog

A megkeresett Adatkezelő kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.
Hozzájárulás visszavonása Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Törléshez való jog Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét. 
Elfeledtetéshez 

való jog

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor az Adatkezelő minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte az Adatkezelőtől a személyes adatok törlését. 
Korlátozáshoz 

való jog

Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha 

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesítik, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják. 

Adathordozható-

sághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül Az Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

8. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megadott elérhetőségeken. Az igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti elő az adatvédelmi tisztviselőnél. A kérelmet, panaszt az adatvédelmi tisztviselő annak tartalma alapján, 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.  

Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Debrecen, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz. 

Kelt: Debrecen, 2024. január hónap 01. napján
HUMÁN HOLDING KFT.